ராகுல் காந்தி என்ன பேசினார்? இந்த வழக்கில் பின்னணி?