அல்சர் குணமாக இயற்கை வீட்டு வைத்திய மருத்துவக் குறிப்புகள்: