15 உலக நாடுகளில் இந்திய மரபு வழியினர் 200 பேர்
முக்கிய அமைச்சர்களாகப் பதவி வகிக்கின்றனர்.