இன்று உலக இட்லி தினம் Empty இட்டிலி மேல் இனிதான கவிதை.