ஆல்போல் தழைத்து அறுகு போல் வேரோடி… என்பதே முறையான தொடர்.