”நடைபாதையில் வணிகம் செய்திடும் மகளிர்,

அதிகாலையில் கடற்கரை நோக்கி விரைந்திடும் மீனவ மகளிர்,

கட்டுமான தொழிலில் பணிபுரியும் மகளிர்,

சிறிய கடைகள் வணிகம் மற்றும் சிறு நிறுவனங்களில் சொற்ப ஊதியத்தில் பணிபுரியக்கூடிய மகளிர்

ஒரே நாளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இல்லங்களில் பணிபுரியக்கூடிய பெண்கள்