இந்த முத்திரை தாளை M Karunanidhi உபயோகப்படுத்தினாரா?