மேலும் நீங்கள் செய்தி களை எடுத்த தளத்தின் பெயரையும் குறிப்பிடுங்கள்...........நேற்றே சொன்னேன் புன்னகை