ஈகரை தமிழ் களஞ்சியம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
உறவுகளின் வலைப்பூக்கள்

புதிய இடுகைகள்
» காவல் தெய்வம்- குறும்பட விமர்சனம்
by T.N.Balasubramanian Yesterday at 8:52 pm

» புன்னகை பக்கம் - தொடர் பதிவு
by T.N.Balasubramanian Yesterday at 8:47 pm

» டோக்கியோ ஒலிம்பிக் 2020
by T.N.Balasubramanian Yesterday at 6:39 pm

» திரைத்துளிகள் - தொடர் பதிவு
by ayyasamy ram Yesterday at 5:04 pm

» பிறந்த நாள் - சினிமா கலைஞர்கள்
by heezulia Yesterday at 4:24 pm

» அஜீத்தின் வலிமை படத்தின் “நாங்க வேற மாதிரி” பாடல் எப்படி இருக்கு?
by ayyasamy ram Yesterday at 3:07 pm

» அசோக மரத்தின் மருத்துவ குணங்கள்
by ayyasamy ram Yesterday at 3:05 pm

» யூ டியூப் ஸ்டார்
by ayyasamy ram Yesterday at 3:04 pm

» நாட்டு நடப்பு - கார்ட்டூன்
by ayyasamy ram Yesterday at 2:50 pm

» சப்பாத்தி மீந்து விட்டால்..
by ayyasamy ram Yesterday at 2:35 pm

» ஒரு புதிய ஏற்பாடு
by T.N.Balasubramanian Yesterday at 2:01 pm

» அழிவின் விளிம்பில் உள்ள தேவாங்கு விலங்கை காப்பாற்ற வேண்டும்
by Dr.S.Soundarapandian Yesterday at 10:54 am

» செய்தி துளிகள் -தொடர் பதிவு
by ayyasamy ram Yesterday at 8:41 am

» நாலடியார் பாடல் 148 - விளக்கம்
by ayyasamy ram Yesterday at 8:38 am

» தொலைக்காட்சிகளில் இன்றைய சினிமா!
by ayyasamy ram Yesterday at 8:36 am

» சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா
by aanmeegam Tue Aug 03, 2021 9:23 pm

» பரம(ன்) இரகசியம் அமானுஷ்யன் நாவல்கள்
by shivi Tue Aug 03, 2021 6:49 pm

» கணவன் கையில் காப்பு கட்டப்படுவது…
by T.N.Balasubramanian Tue Aug 03, 2021 4:37 pm

» அறிவு ஆறு அல்ல, பத்து (திருமூலர் அற்புத பாடல்)
by T.N.Balasubramanian Tue Aug 03, 2021 4:22 pm

» சச்சிதானந்தம்... சச்சிதானந்தம்!
by T.N.Balasubramanian Tue Aug 03, 2021 4:17 pm

» மலேசிய செய்திகள்
by T.N.Balasubramanian Tue Aug 03, 2021 4:02 pm

» கடைசியில் இவ்வளவு தானா?
by T.N.Balasubramanian Tue Aug 03, 2021 3:49 pm

» உங்கள் உடல் தோஷத்தைக் கண்டறிந்து கமெண்ட் செய்யுங்கள் ..
by curesure4u Tue Aug 03, 2021 8:41 am

» என் உடல் புலிக்கு உணவாகட்டும்!- ஆன்மீக கதை
by ayyasamy ram Tue Aug 03, 2021 7:52 am

» இனிப்பான தேங்காய் போளி செய்வது எப்படி
by பழ.முத்துராமலிங்கம் Tue Aug 03, 2021 7:24 am

» கொரோனா - செய்திகள், வழிகாட்டிகள், எச்சரிக்கைகள்
by சிவா Mon Aug 02, 2021 10:14 pm

» உலகச் செய்திகள்!
by சிவா Mon Aug 02, 2021 10:13 pm

» சிவகங்கை மாவட்டச் செய்திகள்
by சிவா Mon Aug 02, 2021 10:11 pm

» மின் நூல்களை எப்படி தேடுவது... எப்படி தரவிரக்கம் செய்வது?
by சிவா Mon Aug 02, 2021 9:19 pm

» நட்பு – கவிதை
by T.N.Balasubramanian Mon Aug 02, 2021 5:20 pm

Admins Online


அதிர்வுகள்

அதிர்வுகள் Empty அதிர்வுகள்

Post by anjathavan Sat Aug 22, 2009 7:26 am

<ok;.. mjph;Tfs;

<oj;J cwTfNs vd; capNu ...

vy;yhk; Kbe;Jtpl;lJ.

,dp vd;d ,Uf;fpwJ - ,g;gbj;jhd;

cyfk; cyWfpwJ

tpLjiy fpilf;Fk; tiu KbT Vjlh.?

nfhj;J nfhj;jha; Fz;Lfs; tpo

nrj;J nrj;J tPo;e;Njhklh

vwpfidfs; xt;nthd;wha; tpo nkhj;jkha;

njwpj;Nj khpj;Njhklh ..

Rw;wp tisj;J Rl;l NghJk;

Vjph;j;J epd;Nw khd;Nlhklh ..

nrj;J tPo;e;j cly;fs; vy;yhk;

ntw;W cly;fslh caph;fs;

,d;Dk; ,wf;ftpy;iyalh .

gj;njhd;gJ ehLfs; Jiz nfhz;lh

vq;fis Ks; fk;gpf;Fs; Klq;fitj;jha;.

tplkhl;Nlhklh .. tPW nfhz;L vONthklh..

Nghh; jh;kk; - vd;w Kiwapy;

ele;jpUe;jhy; vq;fs; vy;iyf;Fs;

Eioe;j vtDk;

capNuhL jpUk;gpapUf;fkhl;Bh;fslh.

jilnra;j Fz;Lfis vy;yhk;

jilapy;yhky; tPrp

nghJkf;fis nfhd;whNa ..

,Jthlh Nghh; jh;kk; .?

nghJkf;fisNa nfhy;fpd;w NghJ

,dp ehk; vjw;F vd;W

nts;isf; nfhb Ve;jpath;fisAk;

rptg;Gf; nfhbahf;fpdhNa ..

,Jthlh Nghh; jh;kk; .?

mjh;kj;jpd; topNa Nghiu elj;jptpl;L

n[apj;Jtpl;Nlhk; vd;W

khh; jl;b nfhs;Sk;

khdq;nfl;ltNd....

tplkhl;Nlhklh.. tPWnfhz;L vONthklh .

X.. I ehtpd; ... mwpT [PtpfNs ....

cq;fs; %isapy;

,uf;fk; vd;w nry;fis

,iwtd; gilf;fhky; tpl;L tpl;lhNdh .?

filrp tiu fz;ldj;ij kl;LNk tpl;L tpl;L

vy;NyhiuAk; fy;yiwahf;fpdhNa ..

cyf ty;yhjpf;f rf;jpfNs ..

cq;fspd; Raeyg; grpf;F

ehq;fs; jhdlh ,iwahNdhk;.

V.. ty;yhjpf;fNk..

Muha;r;rp nra;J mwpit ngw;wth;fslh ePq;fs;

Qhdj;jhy; mwpit ngw;wth;fslh ehq;fs;

cyfk; cUthdNghNj cUthdth;fslh ehq;fs;

Nkhjpj;jhd; ghh;g;Nghklh

vLj;j rgjk; Kbg;Nghklh - ,J

mizah jPgklh

Gyp gJq;fpj;jhd; ghAklh..

Gul;rp ntbf;Fklh ..

Gypf; nfhb gwf;Fklh..

<ok; fpilj;Nj jPUklh .

fpilf;fhtpby; .?????????

?????????????????????

,e;j g+kpiaNa

,ud;lhf gpsg;Nghklh ....mjph;Tfs; - mQ;rhjtd;.
avatar
anjathavan
புதியவர்

புதியவர்

பதிவுகள் : 4
இணைந்தது : 13/08/2009
மதிப்பீடுகள் : 0

Back to top Go down

அதிர்வுகள் Empty Re: அதிர்வுகள்

Post by kirupairajah Sat Aug 22, 2009 7:31 am

ஈழம்.. அதிர்வுகள்

ஈழத்து உறவுகளே என் உயிரே ...

எல்லாம் முடிந்துவிட்டது.

இனி என்ன இருக்கிறது - இப்படித்தான்

உலகம் உலறுகிறது

விடுதலை கிடைக்கும் வரை முடிவு ஏதடா.?

கொத்து கொத்தாய் குண்டுகள் விழ

செத்து செத்து வீழ்ந்தோமடா

எறிகனைகள் ஒவ்வொன்றாய் விழ – மொத்தமாய்

தெறித்தே மரித்தோமடா ..

சுற்றி வளைத்து சுட்ட போதும்

ஏதிர்த்து நின்றே மான்டோமடா ..

செத்து வீழ்ந்த உடல்கள் எல்லாம்

வெற்று உடல்களடா – உயிர்கள்

இன்னும் இறக்கவில்லையடா .

பத்தொன்பது நாடுகள் துணை கொண்டா

எங்களை – முள் கம்பிக்குள் முடங்கவைத்தாய்.

விடமாட்டோமடா .. வீறு கொண்டு எழுவோமடா..

போர் தர்மம் - என்ற முறையில்

நடந்திருந்தால் எங்கள் எல்லைக்குள்

நுழைந்த எவனும்

உயிரோடு திரும்பியிருக்கமாட்டீர்களடா.

தடைசெய்த குண்டுகளை எல்லாம்

தடையில்லாமல் வீசி

பொதுமக்களை கொன்றாயே ..

இதுவாடா போர் தர்மம் .?

பொதுமக்களையே கொல்கின்ற போது

இனி நாம் எதற்கு – என்று

வெள்ளைக் கொடி ஏந்தியவர்களையும்

சிவப்புக் கொடியாக்கினாயே ..

இதுவாடா போர் தர்மம் .?

அதர்மத்தின் வழியே போரை நடத்திவிட்டு

ஜெயித்துவிட்டோம் என்று

மார் தட்டி கொள்ளும்

மானங்கெட்டவனே....

விடமாட்டோமடா.. வீறுகொண்டு எழுவோமடா .

ஓ.. ஐ நாவின் ... அறிவு ஜீவிகளே ....

உங்கள் மூளையில்

இரக்கம் என்ற செல்களை

இறைவன் படைக்காமல் விட்டு விட்டானோ .?

கடைசி வரை கண்டனத்தை மட்டுமே விட்டு விட்டு

எல்லோரையும் கல்லறையாக்கினாயே ..

உலக வல்லாதிக்க சக்திகளே ..

உங்களின் சுயநலப் பசிக்கு

நாங்கள் தானடா இறையானோம்.

ஏ.. வல்லாதிக்கமே..

ஆராய்ச்சி செய்து அறிவை பெற்றவர்களடா நீங்கள்

ஞானத்தால் அறிவை பெற்றவர்களடா நாங்கள்

உலகம் உருவானபோதே உருவானவர்களடா நாங்கள்

மோதித்தான் பார்ப்போமடா

எடுத்த சபதம் முடிப்போமடா - இது

அணையா தீபமடா

புலி பதுங்கித்தான் பாயுமடா..

புரட்சி வெடிக்குமடா ..

புலிக் கொடி பறக்குமடா..

ஈழம் கிடைத்தே தீருமடா .

கிடைக்காவிடில் .?????????

?????????????????????

இந்த ப+மியையே

இரன்டாக பிளப்போமடா ....அதிர்வுகள் - அஞ்சாதவன்
avatar
kirupairajah
வி.ஐ.பி

வி.ஐ.பி

பதிவுகள் : 4621
இணைந்தது : 18/06/2009
மதிப்பீடுகள் : 120

Back to top Go down

அதிர்வுகள் Empty Re: அதிர்வுகள்

Post by ரூபன் Sat Aug 22, 2009 11:46 am

நன்றி
ரூபன்
ரூபன்
வி.ஐ.பி

வி.ஐ.பி

பதிவுகள் : 10784
இணைந்தது : 03/04/2009
மதிப்பீடுகள் : 72

http://www.eegarai.net/forum.htm

Back to top Go down

அதிர்வுகள் Empty Re: அதிர்வுகள்

Post by Manik Tue Aug 25, 2009 10:03 pm

மிகுந்த தாக்கமான கவிதைதான் இது. கவலை வேண்டாம் வெற்றி நமக்கே
Manik
Manik
நிர்வாகக் குழுவினர்


பதிவுகள் : 18689
இணைந்தது : 09/06/2009
மதிப்பீடுகள் : 876

Back to top Go down

அதிர்வுகள் Empty Re: அதிர்வுகள்

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

பின்னூட்டம் எழுத உள்நுழைக அல்லது உறுப்பினராக பதிவு செய்க

ஈகரை உறுப்பினர்கள் மட்டுமே இங்குள்ள பதிவுகளுக்கு பின்னூட்டம் (மறுமொழி) எழுத முடியும்

உறுப்பினராக இணையுங்கள்

உறுப்பினராக பதிவு செய்து ஈகரை குடும்பத்துடன் இணையுங்கள்!


ஈகரையில் உறுப்பினராக இணைய

உள்நுழைய

நீங்கள் ஈகரையின் உறுப்பினரா?? இங்கு உள்நுழையுங்கள்.


உள் நுழை