குழந்தைகளை வேலைக்கு வைத்து பணம் சம்பாதிப்பவர்கள்,
பணத்தை சம்பாதிக்கவில்லை தனக்கும் தன் குடுப்பத்துக்கும் நீண்டகாலத்துக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய கொடும் பாவத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள். என்பதுதான் உண்மை.