கோவிலில் திருடுவதும் சொந்த வீட்டில் திருடுவதும் ஒன்றுதான் என்பது இந்த புத்திசாலிகளுக்கு தெரிவதில்லை.