இணையத்தில் ஓர் இமயம் என்று போற்றும் அளவிற்கு இன்னும் நம் தளத்தில் நிறைய உறவுகள் உள்ளனர்! நேரம் கிடைக்கும் பொழுது அவர்களைப் பற்றியும் எழுதுவேன்!